Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Samostojni podjetniki posamezniki

3.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.1 Samostojni podjetniki posamezniki

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Novosti za samostojne podjetnike

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic ohromitve gospodarstva zaradi koronavirusa (COVID-19)

Državni zbor RS je na svoji 32. izredni seji dne 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki se poleg odloga plačila davka za čas do dveh let ali plačila davka v največ 24-ih mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, nanaša tudi na ostala davčna področja (Državni svet RS je dne 20. 3. 2020 podal obvestilo, da ne bo zahteval ponovnega odločanja). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu dne 28. 3. 2020 in velja od 29. 3. 2020.

V zvezi s predlaganjem davčnih obračunov se rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej (in sicer tako za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, kot za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov) za leto 2019 iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega interventnega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2. S tem se rok za predložitev s treh mesecev po poteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto podaljšuje na pet mesecev po poteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

V zvezi s priglasitvijo ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov lahko zavezanec v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. 5. 2020, ta rok pa se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Roki so tako usklajeni z roki za predložitev davčnega obračuna, saj se priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za tekoče leto opravi v davčnem obračunu za preteklo leto.

V zvezi s spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije DDPO ZIUJP določa poenostavitev glede na dosedanjo prakso. V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije tako ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti le oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, s čimer se bistveno poenostavi uveljavljanje spremembe predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije DDPO. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Po pojasnilu FURS bo v najkrajšem možnem času pripravljen tudi elektronski obrazec.

V zvezi z določitvijo nove zavarovalne osnove se zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

V zvezi z obravnavanimi ukrepi na davčnem področju je pomembno tudi sprejetje (na že navedeni seji DZ RS) Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 - COVID-19 (ZZUSUDJZ), in sicer v zvezi teka rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev (Državni svet RS je dne 20. 3. 2020 podal obvestilo, da ne bo zahteval ponovnega odločanja). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu dne 28. 3. 2020 in velja od 29. 3. 2020. Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj strank (npr. pravna sredstva) ter za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti (plačilo davka po odločbi), se ne prekine. Ker je delovanje državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti odvisno od davčnih prihodkov, se odmera davka šteje za nujno zadevo, zato procesni roki in roki za izpolnitev obveznosti niso prekinjeni. Davčni zavezanec mora poravnati obveznost v rokih, kot izhajajo iz izreka odločbe, pravna sredstva pa mora vložiti v rokih, kot izhaja iz pouka o pravnem sredstvu. Navedeno velja za redne odmere (npr. odmere na podlagi napovedi, za informativne izračune dohodnine, odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd.). V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora (npr. davčni inšpekcijski nadzor), ki niso nujni, pa praviloma veljajo pravila iz prvega in drugega odstavka 6. člena ZZUSUDJZ. To pomeni, da v času trajanja izrednih ukrepov, ne tečejo procesni in materialni roki v upravnih zadevah, razen ko gre za nujne zadeve. Pri tem se bo za vsak primer posebej določalo, ali gre za nujno zadevo ali ne. Tam, kjer roki tečejo, pa je treba stranke o tem posebej obvestiti, da česa ne zamudijo.

Vlada RS naj bi predvidoma 23. 3. 2020 sprejela smernice za pripravo prvega obsežnejšega zakonskega paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, tj. „protiKoronapaket”. Zakonski predlog je potrdila 28. 3. 2020, in ga poslala DZ RS v sprejem. Zakonski sveženj se bo med drugim nanašal tudi na oblikovanje načina in višine povračila plač v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti poslovanje, prav tako se bo z njim določil način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije, in splošni okvir za povračilo. Tečejo tudi priprave ukrepov za „protiKoronapaket” za sistemsko blaženje posledic epidemije koronavirusa.

Dejstvo je, da bodo potrebni še nadaljnji ukrepi, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih. Likvidnostne težave gospodarstva lahko predstavljajo tudi nevarnost kopičenja sistemskih tveganj, ki lahko v končni fazi ogrozijo finančno stabilnost v državi. (več o tem v nadaljevanju)

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Informacija o Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Dne 28. marca 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (v nadaljnjem besedilu: ZIUPPP).Velja od 29. 3. 2020

Kot izhaja iz ZIUPPP, je ta sprejet zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2, ki se širi tudi na območje držav Evropske unije, vključno z Republiko Slovenijo in z namenom, da se ublažijo posledice v gospodarstvu in zaščiti položaj zaposlenih.

Tako je namen ZIUPPP prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in sicer z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz ZIUPPP. Ob tem se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi virusa v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ne morejo opravljati dela. Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

V ZIUPPP je urejen tudi odlog plačila prispevkov samozaposlim osebam, in sicer za mesec april, maj in junij 2020.

Odlog plačila prispevkov samozaposlenim osebam

Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve ZIUPPP opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

To pomeni, da upravičenci niso samozaposlene osebe, ki dejavnost opravljajo ob zaposlitvi (t.i. popoldanski s.p.), kot tudi ne samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost za krajši delovni čas, ipd.

Do odloga plačila prispevkov ni upravičen upravičenec:

- ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. 2. 2020 znaša 50 evrov ali več in teh obveznosti z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 evrov, ni poravnal do 6. 4. 2020 in

- ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

Upravičencu se neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

Odložene prispevke iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec plačati najkasneje do 31. 3. 2022, ki jih lahko v tem obdobju plača v enkratnem znesku ali obročno.

Če upravičenec odloženih prispevkov ne plača do roka, se plačujejo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

V Državni zbor Republike Slovenije je bil 29. 3. 2020 predložen in 2. 4. 2020 sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki bo posegel v ureditev, ki je predstavljena v tem članku (več o tem v nadaljevanju).

Breda Koren

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije

Posebej velja izpostaviti, da davčni organ lahko dovoli odlog ali obročno odplačilo davčne obveznosti tudi v primeru, ko davčni zavezanec izgubi sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije nalezljive bolezni SARSCoV- 2 (COVID-19). V skladu s 7. členom ZIUJP (opomba 1) tako lahko ne glede na določilo prvega odstavka 102. člena ZDavP-2, torej tudi kadar ni podan primer hujše gospodarske škode, davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

Davčni organ lahko ne glede na peti odstavek 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog plačila davka zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj (2.odst. 7. člena ZIUJP). Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka v skladu s prvim odstavkom tega člena in če zavezanec za davek zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo v obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju trajanja ukrepov po tem zakonu. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo davka, zavezanca za davek opozori na posledice zamude (4.odst. 7. člena ZIUJP). Ne glede na osmi odstavek 101. člena, osmi odstavek 102. člena in četrti odstavek 103. člena ZDavP-2, če zavezanec za davek zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo v obdobju trajanja ukrepov po tem zakonu, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju trajanja ukrepov po tem zakonu (5.odst. 7. člena ZIUJP).

Davčni zavezanec mora za odlog plačila oz. za obročno plačevanje davka zaradi epidemije vložiti vlogo pri davčnem organu, o kateri davčni organ odloči v roku 8 dni od prejema popolne vloge (3.odst. 7. člena ZIUJP).

Opozarjamo na še nekatere za predmetno tematiko relevantne ukrepe, ki so bili sprejeti kot del interventnih ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije covid-19 z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP). ZIUZEOP je Državni zbor sprejel na seji dne 2. 4. 2020, zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v skladu z določbo 20. člena zakona, pa ukrepi iz III. dela zakona (med katere sodijo tudi ukrepi iz področja davkov) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače.

62. člen ZIUEOP določa oprostitev plačila obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. 5. (z možnim podaljšanjem do 30. 6. 2020). Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in sicer tako tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, kot tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanje dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, in pravne osebe navedenih obrokov akontacije davka ne plačajo. Za uveljavljanje navedene oprostitve ni predvidenih posebnih postopkov. Omenjena določba tako za čas do 31. 5. 2020 izključuje uporabo četrtega odstavka 298. člena, prvega odstavka 307.a člena in tretjega odstavka 371. člena ZDav-P.

Poleg tega 2. odstavek 62. člena začasno spreminja veljavno ureditev glede upoštevanja predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine po 300. členu ZDavP-2 in 307.b členu ZDavP-2. Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. 5., ne štejejo za obračunane. Posledično se jim neplačani obroki davka ne odštejejo od akontacije dohodnine, obračunane za leto 2020. Neplačani obroki bodo zaračunani pri obračunu in plačani pri plačilu akontacije dohodnine za leto 2020, torej leta 2021.

Opomba 1: Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju: ZIUJP) je začel veljati dne 29. marca 2020, skladu z 2. členom ZIUJP pa ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Martina Zdravje

ZIUZEOP: Pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Državni zbor je na seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki bo v prihodnjih dneh objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, v veljavo pa bo stopil naslednji dan po objavi. Gre za obsežen paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu ob izbruhu novega koronavirusa. S predmetnim prispevkom predstavljamo poglavitne rešitve, ki so na podlagi ZIUZEOP na voljo samozaposlenim (samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetnik idr. zasebniki).

Primarno pojasnjujemo, da ZIUZEOP ureja začasne ukrepe, ki bodo veljali retroaktivno, tj. od 13. marca 2020, ko je bila v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, do 31. maja 2020, če ZIUZEOP ne določa drugače. Nadalje ZIUZEOP predvideva tudi možnost podaljšanja veljavnosti začasnih ukrepov za nadaljnjih 30 dni po 31. maju 2020, če epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020.

Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost ter je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je skladno s prvim odstavkom 34. člena ZIUZEOP upravičen do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 EUR za mesec marec in po 700 EUR za meseca april in maj 2020, pod pogojem, da dejavnost opravlja najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.

Nadalje pa upoštevaje četrti odstavek navedenega 34. člena ZIUZEOP do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičen samozaposleni, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.

Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora samozaposleni preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje predstavljeni 34. člen ZIUZEOP, in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti, ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti je v drugem odstavku 35. člena ZIUZEOP opredeljen kot:

  • - vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • - vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Samozaposlenemu, ki vloži navedeno izjavo do dne 18. 4. 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek dne 25. 4. 2020. Samozaposleni, ki vloži izjavo od dne 19. 4. do dne 30. 4. 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do dne 10. 5. 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od dne 1. 5. do dne 31. 5. 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije dne 10. 6. 2020.

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka

Izjava samozaposlenega, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, kot to določa 37. člen ZIUZEOP. Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora samozaposleni vrniti celotno pomoč.

Oprostitev plačila prispevkov

Osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene na podlagi prvega odstavka 15. člena (Prvi odstavek 15. člena ZPIZ-2: »Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.«) in prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2 (Prvi odstavek 16. člena ZPIZ-1: »Obvezno se zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji (v nadaljnjem besedilu: družbenik) gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.«), so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti, kar je predvideno v prvem odstavku 38. člena ZIUZEOP.

Do navedene oprostitve plačila prispevkov pa upoštevaje drugi odstavek 38. člena ZIUZEP ni upravičena oseba:

  • - ki do dneva uveljavitve tega zakona ni zavarovana na podlagi prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2 ali na podlagi 17. člena (kmetje) ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 (prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje),
  • - ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Tudi za uveljavitev predmetnega upravičenja je potrebno predložiti izjavo v skladu z zgoraj predstavljenim 37. členom ZIUZEOP, pri čemer so za oprostitev plačila prispevkov za posamezni mesec upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka, se uporabi ista izjava. Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo na voljo izključno prek portala eDavki (od) dne 14. 4. 2020, pojasnjujejo na Finančni upravi Republike Slovenije (URL naslov: https://www.gov.si/novice/2020-04-03-samozaposleni-ze-imate-urejen-dostop-do-edavkov/). V sled navedenega upravičence, ki nameravajo izkoristiti ukrepe interventnega zakona pozivajo, naj si čim prej uredijo dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije).

Vračilo prejetih sredstev

V obravnavanem kontekstu je smiselno opozoriti na 99. člen ZIUZEOP, ki (med drugim) za subjekte, ki so uveljavili predstavljeno oprostitev plačila prispevkov ali izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, določa, da morajo v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020, prejeta sredstva vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po ZIUZEOP in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih