Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Rezervacije

20.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.6.21 Rezervacije

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Rezervacija je sedanja obveza, katere čas in/ali znesek poravnave sta negotova.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Oblikovanje

Rezervacija se oblikuje, če:

(a) ima podjetje sedanjo obvezo (pravno ali posredno), ki je posledica preteklega dogodka,

(b) je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok sredstev v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter

(c) je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze.

Vrsta dolgov

Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem pomenu, ker se razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov. Razlikovati jih moramo od rezerv, ki so sestavina kapitala, in od časovnih razmejitev.

Ali se lahko dolgoročne obveznosti, ki se bodo morda zgodile ob izpolnitvi določenih pogojev, tudi obravnavajo kot rezervacije?

Pogojne obveznosti

Pogojne dolgoročne obveznosti se ne obravnavajo kot rezervacije.

Kadar je podjetje skupaj in posamič odgovorno za obvezo, se tisti del obveze, za katerega se pričakuje, da ga bodo izpolnile druge stranke, obravnava kot pogojna obveznost. Podjetje pripozna rezervacijo za tisti del obveze, za katerega je verjeten odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, razen v skrajno redkih okoliščinah, ko ni mogoča zanesljiva ocena. Pogojne obveznosti lahko nastajajo v nasprotju z začetnimi pričakovanji. Zato se nenehno ocenjujejo, da bi ugotovili, ali je odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi, postal verjeten. Če potrebnost odtoka prihodnjih gospodarskih koristi postane verjetna pri postavki, ki je bila prej obravnavana kot pogojna obveznost, se pripozna rezervacija v računovodskih izkazih obdobja, v katerem se spremeni verjetnost (razen v skrajno redkih okoliščinah, ko ni mogoča nobena zanesljiva ocena).

Pogoj za pripoznanje rezervacij je obstoj obveze, pri poravnavi katere mora biti verjeten odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Vedno pa ni jasno, ali imamo sedanjo obvezo ali ne in kolikšna je verjetnost, da bo do odtoka gospodarskih koristi prišlo. Zato standardi pojasnjujejo, da je potrebno upoštevati vse razpoložljive dokaze in če je bolj možno kot ne (obstaja verjetnost, večja od 50 %), se na dan bilance za tako obvezo izkaže rezervacija. Če pa je verjetnost manjša in niso izpolnjeni tudi drugi pogoji za pripoznanje rezervacij, se rezervacija ne pripozna, temveč eventualno pogojna obveznost. Tako bomo npr. za tožbe in druge sodne postopke preverjali, ali je verjetno, da bomo v postopku »izgubili« in če je verjetnost, da bomo morali poravnati obvezo večja od 50 %, jo izkazali med rezervacijami (konto 96), če pa manjša od 50 %, pa pogojne obveznosti (konto 99).

SRS2016 in MRS

Pravila računovodenja rezervacij določa Slovenski računovodski standard 10, pri oblikovanju rezervacij za dolgoročne zaslužke, kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ter za pokojnine, pa se v letu 2015 še zadnjič uporabljata neposredno tudi uporabljata Mednarodni računovodski standard 19 – Zaslužki zaposlencev – in MRS 26 – Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov. Koristen pripomoček pa nam je lahko tudi Mednarodni računovodski standard 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva.

Z letom 2016 so Slovenski računovodski standardi samostojni standardi (SRS2016) in se določbe v mednarodnih standardih računovodskega poročanja štejejo le kot informacija o strokovnih dosežkih. Novi SRS več ne napotujejo na uporabo MSRP, ampak so dopolnjeni v delu, kjer so se prej sklicevali na njihovo uporabo. Vse o rezervacijah po novem najdemo v Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije.

Namen rezervacije

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo na primer:

- rezervacije za reorganizacijo;

- rezervacije za pričakovan izgube iz kočljivih pogodb;

- rezervacije za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Ali je oblikovanje rezervacij obvezno?

Organizacije, ki so mikrodružbe, in organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 10 – Rezervacije sklenejo, da ne bodo oblikovale in obračunavale rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi. Drugim organizacijam rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ni treba oblikovati in obračunavati, če razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne.

Način oblikovanja

Rezervacije za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov, ki se bodo po pričakovanju pojavili v prihodnosti, se oblikujejo z enkratno ali večkratno obremenitvijo ustreznih stroškov ali odhodkov.

Merjenje rezervacije

Znesek, pripoznan kot rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance stanja obstoječe praviloma dolgoročne obveze. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti,

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih