Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

4.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, naložbene nepremičnine, stroški amortizacije

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi z osnovnimi sredstvi (na primer zgradba, telefon, fotokopirni stroj, računalnik...), neopredmetena sredstva (software, preureditev zgradbe za namene opravljanja dejavnosti…) in naložbene nepremičnine.

Vsebina lekcije:

1. Nakup osnovnega sredstva (nabavna vrednost, različice knjiženj ob nakupu)

2. Brezplačni prejem osnovnega sredstva

3. Popravila in vzdrževanja osnovnega sredstva

4. Povečanje kapacitet osnovnega sredstva

5. Nakup neopredmetenega sredstva (nabavna vrednost, različice knjiženj ob nakupu)

6. Preurejanje kapacitet osnovnega sredstva

7. Amortiziranje osnovnega sredstva (amortizacijska osnova, amortizacijska stopnja)

8. Prodaja osnovnega sredstva (izguba ali dobiček ob prodaji)

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standardi (SRS2016): 1, 2, 6

Opredmeteno osnovno sredstvo (v nadaljevanju OOS) je sredstvo v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje, ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. To so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. (SRS2016 1.1.-1.2.).

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. (SRS2016 6.1.).

OOS se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena (znižana za popuste), uvozne in nevračljive nakupne dajatve (npr. DDV, ki se ne povrne kot vstopni davek) ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo. Nabavno vrednost lahko sestavljajo tudi stroški, nastali v zvezi z najemi sredstev, ki se uporabljajo za gradnjo, dograjevanje, zamenjavo delov ali obnove opredmetenih sredstev, na primer amortizacijo sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe. (SRS2016 1.10. - 1.12., SRS2016 1.46.)

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v organizaciji, tvorijo neposredni stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stroški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev za uporabo. Nabavna vrednost takšnega opredmetenega osnovnega sredstva ne more biti večja od tiste v duhu SRS2016 1.10.

Če je nabavna vrednost OOS velika, se razporedi na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne v razmerju do celotne nabavne vrednosti OOS, se obravnava vsak del posebej.

Neopredmetena sredstva so nedenarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo, to so dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter naložbe v dobro ime prevzete organizacije (podjema). (SRS2016 2.1.-2.2.)

Za

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih