Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Kapital

16.2.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.8.1 Kapital

Jana Močnik

Kapital je obravnavan v Slovenskem računovodskem standardu številka 8 (SRS2016 8). Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS2016) od 1 do 7, od 9 do 11 in 20 ter Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS2016.

Standard se nanaša na:

- razvrščanje kapitala,

- pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj kapitala,

- začetno računovodsko merjenje kapitala,

- prevrednotovanje kapitala in

- razkrivanje kapitala.

Kapital se evidentira v skupinah 90, 91, 92, 93, 95 in je razporejen na:

90 – Vpoklicani kapital

900 – Osnovni delniški kapital – delnice

901 – Osnovni kapital – kapitalski deleži ali kapitalska vloga

909 – Nevpoklicani kapital (odbitna postavka)

91 – Kapitalske rezerve in prenosi sredstev

910 – Vplačila nad najmanjšimi emisijskimi zneski delnic oziroma deležev (vplačani presežek kapitala)

911 – Vplačila nad knjigovodsko vrednostjo pri odtujitvi začasno odkupljenih lastnih delnic oziroma deležev

912 – Vplačila nad najmanjšim emisijskim zneskom kapitala, pridobljena z izdajo zamenljivih obveznic in obveznic z delniško nakupno opcijo

913 – Vplačila za pridobitev dodatnih pravic iz delnic oziroma deležev

914 – Druga vplačila kapitala na podlagi statuta

915 – Zneski iz poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in zneski zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic oziroma deležev

916 – Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

917 – Zneski iz učinkov potrjene prisilne poravnave

92 – Rezerve iz dobička

920 – Zakonske rezerve

921 – Rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže

922 – Statutarne rezerve

923 – Druge rezerve iz dobička

929 – Pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka)

93 – Čisti dobiček ali čista izguba

930 – Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

931 – Prenesena čista izguba iz prejšnjih let

932 – Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta

933 – Čista izguba poslovnega leta

934 – Prenos iz presežka iz prevrednotenja

94 – Revalorizacijske rezerve

940 – Revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zemljišč

941 – Revalorizacijske rezerve iz prevrednotenja zgradb

949 – Popravek vrednosti revalorizacijskih rezerv za odložene obveznosti za davek

95 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

954 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb po pošteni vrednost

955 – Rezerve, nastale zaradi vrednotenja kratkoročnih finančnih naložb po pošteni vrednost

956 – Zneski dokazanega dobička ali dokazane izgube iz spre membe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti

957 – Aktuarski dobički ali izgube od določenih zaslužkov

959 – Popravek vrednosti rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti za odložene obveznosti za davek

1. Celotni kapital

Celotni kapital je ostanek sredstev po odštetju vseh dolgov.

Celotni kapital je kapital, s katerim lastniki financirajo organizacijo. Pri delniških družbah se lahko imenuje tudi delničarski kapital, to je kapital, ki pripada delničarjem in ima več sestavin, med katerimi je tudi osnovni kapital, to je delniški kapital, ki opredeljuje lastništvo nad takšno organizacijo. (SRS2016 8.28).

Premoženjske pravice:

- pravica do dividend oziroma do dela dobička

- do preostalega premoženja po likvidaciji

- do prednostnega nakupa delnic novih emisij

Članske pravice:

- aktivna in pasivna pravica v organih družbe

- pravica do nadzora nad poslovanjem družbe

- pravica do informacij

- pravica do izpodbijanja sklepov oziroma ukrepov organov družbe

Celotni kapital organizacije je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če organizacija preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila). (SRS2016 8.1).

Sestavljen je torej iz:

Vpoklicani kapital

– Osnovni kapital

– Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

– Zakonske rezerve

– Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

– Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

– Statutarne rezerve

– Druge rezerve iz dobička

IV. revalorizacijska rezerva.,

V. rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

VI. Preneseni čisti poslovni izid

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

Računovodski izkazi

V skladu s SRS2016 morajo družbe konec leta izdelati tudi izkaz gibanja kapitala, ki je temeljni računovodski izkaz. V njem so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz gibanja kapitala je lahko sestavljen tako,:

- da prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja, bodisi v skupinah bodisi posamično (osnovno razčlenjevanje),

- ali spremembe tistih sestavin kapitala, ki predstavljajo oblikovanje celotnih pripoznanih dobičkov in izgub v obdobju, pri čemer spremembe drugih sestavin kapitala in stanja sestavin kapitala na začetku in koncu obdobja izkazuje v pojasnilih k računovodskim izkazom (prilagojeno razčlenjevanje).

Podjetje ima v otvoritveni bilanci stanja:

- osnovnega kapitala 70.000 DE,

- kapitalskih rezerv 14.000 DE,

- zakonske rezerve 7.000 DE,

- preneseni čisti dobiček 100.000 DE,

- čisti dobiček preteklega leta 80.000 DE.

Podjetje ustvari za 30.000 DE čistega dobička. Po sklepu skupščine izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za 5.000 DE. Ker ostaja ugotovljeni čisti dobiček preteklega leta nerazporejen, ga prenese med preneseni čisti izid. Tekom poslovnega leta izvede revalorizacijo zgradbe v višini 3.000 DE. Iz prenesenega čistega poslovnega izida oblikuje rezerve za lastne deleže v višini 12.000 DE. Od družbenika odkupi delež v vrednosti 10.000 DE. V poslovnem letu pa izplača tudi dobiček v višini 20.000 DE iz prenesenega čistega poslovnega izida. Iz danih podatkov sestavi izkaz gibanja kapitala.

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih