Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Darilo

28.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.4 Darilo

Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev

PRAVNI VIDIK

Pojem darilo običajno zajema blago ali storitve, ki jih podjetje ob različnih priložnostih da brezplačno (podari) svojim zaposlenim, poslovnim partnerjem, kupcem oziroma potencialnim kupcem, otrokom zaposlenih in podobno.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Slovenski računovodski standard 13 – stroški dela in stroški povračil med stroške dela med drugim šteje tudi dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlencem ter zanje plačane ali njim povrnjene zneske, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem, ter dajatve, ki se dodatno obračunavajo od teh postavk in ki bremenijo izplačevalca.

Druge oblike daril

Drugih oblik daril Slovenski računovodski standardi posebej ne obravnavajo. Omenjajo sicer stroške reprezentance kot vrsto stroškov storitev, vendar ne povedo, kaj vse se šteje med stroške reprezentance. Zato si moramo pomagati z davčnimi predpisi.

DAVČNI VIDIK

Dohodnina

Z vidika dohodnine je pomembno dvoje:

1. Komu da podjetje darilo?

2. Kakšne vrednosti je darilo?

Zaposleni

39. čl. ZDOH-2 (Zakon o dohodnini) določa, da spadajo med bonitete tudi darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu.

Davčna osnova

V skladu s 43. čl. ZDOH-2 se znesek bonitete praviloma določa na podlagi primerljive tržne cene. Če primerljive tržne cene ni mogoče določiti, se znesek bonitete določi na podlagi stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, če zakon ne določa drugače. Tako ugotovljena boniteta se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem določene bonitete.

Ugodnosti manjših vrednosti

Pri tem pa se za boniteto ne štejejo ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti. Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 evrov (velja do 31. 12.2016) oziroma 15 evrov (velja od 1. 1. 2017).

Darila otrokom

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 EUR. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.

Darila kot drugi dohodki

Kadar podjetje da darilo nekomu, ki ni zaposlen, obdavčitev takšnega darila opredeljuje 105. čl. ZDoh-2, ki govori o drugih dohodkih. V določenih primerih to ne velja za družbenike podjetij, ki niso hkrati tudi zaposleni (več o tem kasneje).

Davčna osnova

Davčna osnova je doseženi dohodek. V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR.

Davčni odtegljaj

Akontacijo dohodnine od drugih dohodkov izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-2). Če gre za dohodek v naravi, kar je običajno pri darilih, mora podjetje za določitev davčne osnove vrednost darila preračunati v bruto vrednost s faktorjem 1,333 in od tako izračunane vrednosti odtegniti in plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25%.

Oprostitev davčnega odtegljaja

V skladu s 282. čl. ZDAVP-2 (Zakon o davčnem postopku) pa se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, če izračunan znesek akontacije ne presega 20 EUR. To pomeni, da podjetje do bruto vrednosti darila 80 EUR ne odtegne in ne plača davčnega odtegljaja, vseeno pa mora davčnemu organu predložiti obrazec REK-2 in podatke o prejemniku darila.

Darila družbenikom

90. čl. ZDOH-2 določa, da se kot dividende obdavčuje tudi prikrito izplačilo dobička, določeno v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 74. čl. ZDDPO-2 določa, da se za dohodke, podobne dividendam, šteje tudi prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca. Za prikrito izplačilo dobička se šteje vsako nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec taki osebi, zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev. Davčna osnova pri prikritem izplačilu dobička se določi na podlagi primerljive tržne cene. Dohodnina se obračuna in plača po stopnji 25 % in se šteje kot dokončen davek. Če torej družbenik od družbe prejme darilo, je to obdavčeno enako kot dividenda, seveda pa se ne šteje za davčno priznani odhodek pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Družbenik, ki ima v lasti 100 % delež v kapitalu družbe in je hkrati tudi zaposlen kot direktor družbe, prejme od družbe darilo v vrednosti 500 EUR. Kako je to obdavčeno?

Bistveno pri tem vprašanju je, na kakšni podlagi je oseba prejela darilo – ali kot direktor ali kot družbenik družbe. Če je oseba darilo prejela kot direktor, je to obdavčeno kot boniteta in hkrati davčno priznani odhodek. Če pa je darilo prejela kot družbenik, je to obdavčeno kot dividenda in predstavlja davčno nepriznani odhodek pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

ZDDPO-2

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) direktno ne obravnava daril (razen v okviru reprezentance), pri čemer njihova obdavčitev izhaja iz računovodske opredelitve – torej kaj posamezno darilo predstavlja z vidika računovodske stroke.

Reprezentanca

V skladu z 31. čl. ZDDPO-2 spada reprezentanca med delno priznane odhodke v višini 50 %. Za stroške reprezentance se

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih