Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Bilanca oziroma izkaz stanja za majhno gospodarsko družbo za leto 2019

22.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.2 Bilanca oziroma izkaz stanja za majhno gospodarsko družbo za leto 2019

Urška Juršev

Definicija

Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku – na koncu poslovnega leta, za katerega se sestavlja.

Oblika

Izkaz stanja ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja. To pomeni, da morajo biti sredstva oziroma aktiva vrednostno enaka obveznostim do virov sredstev oziroma pasivi. Temeljna delitev postavk v bilanci stanja je razvidna iz naslednje tabele:

Bilanca stanja iz ZGD-1

    
AKTIVA         PASIVA   
            
                
Zap.št.   SREDSTVA   Zap.št.   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
                
A   DOLGOROČNA SREDSTVA   A   KAPITAL   
1   Neopredm. sredstva in dolgoročne AČR   1   Vpoklicani kapital   
2   Opredmetena osnovna sredstva   2   Kapitalske rezerve   
3   Naložbene nepremičnine   3   Rezerve iz dobička   
4   Dolgoročne finančne naložbe   4   Revalorizacijske rezerve   
5   Dolgoročne poslovne terjatve   5   Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   
6   Odložene terjatve za davke   6   Preneseni čisti poslovni izid   
      7   Čisti poslovni izid poslovnega leta   
        B   REZERVACIJE IN DOLGOROČNE   
            PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   
B   KRATKOROČNA SREDSTVA   C   DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   
1   Sredstva za prodajo (skupine za odtujitev)   1   Dolgoročne finančne obveznosti   
2   Zaloge   2   Dolgoročne poslovne obveznosti   
3   Kratkoročne finančne naložbe   3   Odložene obveznosti za davek   
4   Kratkoročne poslovne terjatve   Č   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI   
5   Denarna sredstva   1   Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   
       2   Kratkoročne finančne obveznosti   
       3   Kratkoročne poslovne obveznosti   
C   KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE   D   KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE   
    RAZMEJITVE       RAZMEJITVE   
                
    SKUPAJ SREDSTVA       SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV   
            SREDSTEV   

Členitev bilance stanja

Od česa je odvisno, kako podrobno moramo predstaviti posamezne postavke iz bilance stanja?

Natančnejša členitev bilance stanja je odvisna od velikosti družbe, ki se v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) deli na velike, srednje, majhne in mikro družbe. Za velike družbe je bilanca stanja bolj podrobno razčlenjena, za manjše pa manj.

Bruto bilanca

Podlaga za izdelavo bilance stanja je bruto bilanca podjetja na zadnji dan poslovnega leta, pri čemer je priporočljivo, da smo pred tem že knjižili zapiranje kontov razreda 7, ki se v bilanci stanja ne upoštevajo, vplivajo pa na bilanco stanja posredno preko morebitnih zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje ter končnega poslovnega izida podjetja.

Podatki za bilanco stanja

Postavke dolgoročnih sredstev izračunamo iz kontov razreda 0 – dolgoročna sredstva. Podatke kratkoročnih sredstev pa sestavljajo konti razreda 1 – kratkoročna sredstva in kratkoročne AČR, konti razreda 3 – zaloge surovin in materiala ter konti razreda 6 – zaloge proizvodov, storitev, blaga in nekratkoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo. Konti razreda 9

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih