KAŽIPOT

 

Praktične informacije - Podatki za obračun plač

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ 

Mesec

Minimalna plača 2022 in minimalni regres 2022*

Povprečna bruto plača – podatek za julij 2022

Najnižja osnova za obračun prispevkov 2022

september 2022

1.074,43 EUR

2.002,27 EUR

1.181,75 EUR

Vir:Stat.si

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 (Uradni list RS, št. 41/2022) veljajo za davčno leto 2022 naslednje stopnje dohodnine in olajšave:  

Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

Nad

Do

 

   

 

8.755,00

 

16 %

8.755,00

25.750,00

1.400,80

+ 26 %  nad  8.755,00

25.750,00

51.500,00

5.819,50

+ 33 %  nad 25.750,00

51.500,00

74.160,00

14.317,00

+ 39 %  nad 51.500,00

74.160,00

 

23.154,40

+ 45 %  nad 74.160,00

Stopnje dohodnine:

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2022 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta: 

Če znaša neto mesečna
davčna osnova v eurih

Znaša dohodnina v eurih

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 45 %  nad 6.180,00

Davčne olajšave

  1. Splošna olajšava

 Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022: 

Če znaša skupni dohodek v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

Do

 

 

13.716,33

   4.500,00 + (19.261,43  - 1,40427 x skupni dohodek)

13.716,33

 

4.500,00

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

Nad

Do

 

 

1.143,03

   375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)

1.143,03

 

375,00

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura.  

  1. Osebne olajšave

Namen

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih 

invalidu s 100% telesno okvaro 

18.188,61

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

1.500,00

125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

1.500,00

125,00 

  1. Posebna osebna olajšava

 Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 3.500,00 eura.  

  1. Posebna olajšava
  • za vzdrževane otroke

 

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih 

Za prvega vzdrževanega otroka

2.510,03

209,17

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

9.094,90

757,91

Za drugega vzdrževanega otroka

2.728,72

227,39

Za tretjega vzdrževanega otroka

4.551,10

379,26

Za četrtega vzdrževanega otroka

6.373,48

531,12

Za petega vzdrževanega otroka

8.195,86

682,99

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 eura (mesečno za 151,87 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. 

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih 

2.510,03

209,17 

  1. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 eurov letno.

Vir: FURS

Število delovnih dni po mesecih v letu 2022

2021

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

21

168

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

23 (184)

23

184

april

19 (152)

2 (16)

21

168

maj

21 (168)

1 (8)

22

176

junij

22 (176)

22

176

julij

21 (168)

21

168

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

22 (176)

22

176

oktober

20 (160)

1 (8)

21

168

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

21 (168)

1 (8)

22

176

SKUPAJ

252 (2016)

8 (64)

260

2080

 

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2022

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2021 znaša 1.886,48 EUR = PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022:

Vrste zavarovancev

Stopnja/osnova

Znesek prispevka od

1. 1. do

31. 12. 2022

Način plačevanja prispevka

Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine

8,20 % od PP

154,69 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova

2 % od PP

37,73 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Zaporniki

0,53 % od PP

in

12,92 % od PP

 

10,00 EUR

in

243,73 EUR

 

mesečno

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

 

 

0,53 % od PP

in

6,36 % od 25 % PP

 

 

10,00 EUR

in

30,00 EUR

 

 

mesečno

 

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

 

0,53 % od PP*5/12

in

6,36 % od 25 % PP*5/12

 

4,17 EUR

50,04 EUR

in

12,50 EUR

150,00 EUR

 

mesečno ali

enkrat letno

 

mesečno ali

enkrat letno

 

Zavarovanci iz 1., 3., 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

0,30 % od PP

5,66 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

0,40 % od PP

7,55

EUR

enkrat letno

  1. Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku

V Uradnem listu RS, št. 38/2022, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2022 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:  

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi prispevkov

Znesek od

1. 4. 2021 do 31. 3. 2022

Znesek od

1. 4. 2022 dalje

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.)

3. člen

7,76 EUR mesečno

8,23 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi)

4. člen

11,60 EUR

letno

12,31 EUR

letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep)

5. člen

15,45 EUR mesečno

16,39 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)

6. člen

38,68 EUR mesečno

41,04 EUR mesečno

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)

7. člen

193,40 EUR letno

ali

16,11 EUR mesečno

205,20 EUR letno

ali

17,09 EUR mesečno

- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)

8. člen

3,84 EUR

letno

4,07 EUR

letno

Vir: FURS

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

Dnevnice – Slovenija (od 6 do 8 ur)

7,45 EUR

Dnevnice – Slovenija (od 8 do 12 ur)

10,68 EUR

Dnevnice – Slovenija (nad 12 ur)

21,39 EUR

Kilometrina (prevoz na službenem potovanju)

0,43 EUR/km

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

0,21 EUR/km

Terenski dodatek oz. povračilo stroškov za delo na terenu/dan

4,49 EUR

 

Dnevnice za službena potovanja v tujini

nad 14 do 24 ur

do višine 100 % dnevnice

nad 8 do 14 ur

do višine 75 % dnevnice

nad 6 do 8 ur

do višine 25 % dnevnice

Zasebni sektor – službene poti v tujini od 01.01.2021 dalje:

Tabela: Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19), stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino od 1. 1. 2021

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE

v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)

Albanija

40 €

 Andora

40 €

 Armenija

40 €

 Avstralija

60 $

Avstrija

55 €

 Azerbajdžan

40 €

 Belgija

63 €

 Belorusija

40 €

 Bolgarija

40 €

 Bosna in Hercegovina

40 €

 Ciper

40 €

 Češka

40 €

 Črna gora

40 €

 Danska

55 €

 Estonija

40 €

 Finska

55 €

 Francija

55 €

 Grčija

40 €

 Gruzija

40 €

 Hrvaška

40 €

 Irska

55 €

 Islandija

55 €

 Italija

55 €

 Japonska

100 $

Kanada

60 $

 Kitajska

44 $

 Kosovo

40 €

 Latvija

40 €

 Lihtenštajn

55 €

 Litva

40 €

 Luksemburg

55 €

 Madžarska

40 €

 Malta

40 €

 Moldavija

40 €

 Monako

55 €

 Nemčija

55 €

 Nizozemska

55 €

 Norveška

55 €

 Nova Zelandija

60 $

 Poljska

40 €

 Portugalska

55 €

 Romunija

40 €

 Rusija

40 €

 San Marino

40 €

 Severna Makedonija

40 €

 Slovaška

40 €

 Srbija

40 €

 Španija

55 €

 Švedska

55 €

 Švica

55 €

 Turčija

40 €

 Ukrajina

40 €

 Vatikan

55 €

 Združene države Amerike

60 $

 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

55 €

 Druge države

50 $

 Hongkong

70 $

 Moskva

80 €

 Peking

90 $

 Sankt Petersburg

80 €

 Šanghaj

90 $

Tabela: Dnevnice za službeno potovanje v tujino od 1. 1. 2021 glede na število obrokov

 

Službeno potovanje v tujino traja

Dnevnica

Število obrokov, ki pripada

Zajtrk, odšteje se

Kosila, odšteje se

Večerja, odšteje se

14 do 24 ur

Cela

Trije

- 10 %

- 35 %

- 35%

8 do 14 ur

75 %

Dva

- 15 %

- 40 %

- 40 %

6 do 8 ur

25 %

En

 

 

 

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice.

Podatki o prehrani med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom

6,12 EUR

 
SEMINARJI - AKTUALNA PONUDBA

Transferne cene - orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb

Predavatelj: Ivan Kranjec

Na seminarju bomo obrazložili in osvežili nujno potrebna osnovna znanja glede metod ugotavljanja pravilnosti transfernih cen, analize primerljivosti in funkcijsko analizo ter ključe za delitev stroškov pri zaračunavanju storitev v skupini ter posledice uporabe nepravilnih transfernih cen, skozi konkretne primere pa v drugem delu seminarja tudi pogoste napake, zmote, težave zavezancev in aktualnosti iz področja davčnih inšpekcijskih pregledov. Več informacij >>> 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih